← back

Tình hình bài tóm tắt hội thảo

+ Số lượng đến ngày cuối cùng: 86; chấp nhận 85 bài viết đúng chủ đề HT; gửi trả lại 1 tóm tắt không đúng chủ đề HT.

+ Bài viết của tác giả quốc tế và nhóm tác giả quốc tế & VN: tổng = 15 bài, trong đó, 6 bài của diễn giả mời và 7 bài của các tác giả khác không tham gia hội thảo; 2 bài của nhóm đồng tác giả quốc tế và tác giả VN

+ Số đã nộp bài toàn văn: 12, trong đó có 1 bài viết của 1 diễn giả (Vlad Glavenu) và bài viết của nhóm tác giả NCS với GS.Trung Quốc của trường ĐH công nghiệp Hà Nội và 10 tác giả trong nước.

+ Thể loại bài: Bài nghiên cứu lí luận: 51; Bài nghiên cứu thực tiễn, thử nghiệm: 34

+ Bài viết theo lĩnh vực: Tổng bài viết cho sáng tạo GD: 47; bài lĩnh vực sáng tạo kinh doanh và hợp tác GD-kinh doanh: 38

Các vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển năng lực sáng tạo

Đánh giá năng lực sáng tạo 

Lãnh đạo sáng tạo

Chính sách và điều kiện để phát triển năng lực sáng tạo

Các tổ chức khởi nghiệp và các thành tựu sáng tạo trong kinh doanh

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đối với sáng tạo và phát triển năng lực sáng tạo

Phát triển năng lực sáng tạo ở học sinh có các loại hình trí tuệ khác nhau

GD 4.0

Kinh nghiệm quốc tế

32

03

06

16 (chính sách, văn hóa, CSVC, hợp tác công tư; GD, doanh nghiệp)

12

06

(trg đó: 2 bài về ứng dụng công nghệ trong sáng tạo kinh doanh)

09 (6 bài về ST toán, 1 bài ST lịch sử, 01 STEM và 1 bài thể chất)

07

08

+ Bài viết nghiên cứu cho các cấp học

Giáo dục (47)

Kinh doanh, khởi nghiệp, mô hình sáng tạo, sáng nghiệp, hợp tác GD-KD

 

Chủ đề GD chung

 

Mầm Non:

 

Tiểu học

 

Phổ thông:

 

Đại học &CĐ:

06

02

04

14

21

38

 

+ Tham gia viết bài theo chức danh: GS và PGS: 22; TS: 36; Th.S: 21; NCS: 06; CN: 08; Doanh nhân: 09

+ Tác giả VN:  

Số lượng tác giả theo đơn vị

Trường ĐHGD, VNU

VNU

Viện KHGD

Các Bộ

Các trường ĐH, CĐ, đơn vị NC khác

GV phổ thông

18

Trong đó: Khoa QLGD: 10

06

08

05

38

06

 BTC hội thảo trân trọng cảm ơn các tác giả và mong nhận được bài toàn văn trong tháng 5!

                              Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

                                          Thay mặt BTC Hội thảo       

TS. Trần Thị Bích Liễu