CONTACT US

The Workshop Committee

The International Relations and Science Management Office, University of Education, VNU Hanoi

(Phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Cellphone: 0946712718; office: 0437548676

Email: kimnhan8583@gmail.com; lieutran5@yahoo.com

Mailing address: Room No 303; Building G7, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

Read more...